Regulamin zwiedzania

MUZEUM HISTORYCZNO – ETNOGRAFICZNEGO IM. J. RYDZKOWSKIEGO W CHOJNICACH

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania i poruszania się na terenie Muzeum Historyczno – Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach (zwanym dalej Muzeum)i dotyczy następujących obiektów  i ekspozycji Muzeum:
  • 1.1.Brama Człuchowska – Galerie ekspozycyjne Muzeum –  Chojnice, ul. Podmurna 13
  • 1.2.Baszta Kurza Stopa – Galerie ekspozycyjne Muzeum – Chojnice, ul. Podmurna 3
  • 1.3.Kolekcja Historyczno – Regionalna  Albina Makowskiego – Chojnice, ul. Drzymały 5/1
  • 1.4.Zamiejscowa Ekspozycja archeologiczno – przyrodnicza Kręgi Kamienne w Odrach – Odry, gm. Czersk, ul. Długa 2.
 2. Muzeum jest dostępne dla zwiedzających przez cały rok, w terminach i godzinach regulowanych w poszczególnych sezonach turystycznych odrębnymi zarządzeniami dyrektora Muzeum. Szczegółowe informacje dot. otwarcia Muzeum znajdują się na stronie internetowej Muzeum: www.chojnicemuzeum.pl/ wizyta w muzeum.
 3. Muzeum otwarte jest dla zwiedzających we wszystkie dni z wyjątkiem poniedziałków oraz następujących dni świątecznych: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, Niedziela Wielkanocna, 1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Uroczystość Bożego Ciała, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 24, 25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie.
 4. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody dyrektora Muzeum.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do ekspozycji i budynkówMuzeum może zostać decyzją dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony dla zwiedzających.
 6. W szczególnych przypadkach dyrektor Muzeum może udostępnić ekspozycje do zwiedzania poza godzinami otwarcia Muzeum.

 § 2

 1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach, liczących maksymalnie do 25 osób.
 2. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.
 3. Oprowadzaniem grup po Muzeum zajmują się przewodnicy muzealni i pracownicy merytoryczni Muzeum.
 4. Rezerwację terminu zwiedzania i usługi przewodnika dla grupy można zgłosić osobiście lub telefonicznie w kasie Muzeum.
 5. Ostatnie wejście na teren Muzeum możliwe jest najpóźniej 30 minut przed godziną zamknięcia Muzeum.

 § 3

 1.  Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 2. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnym zarządzeniem dyrektora Muzeum.
 3. Opłata ulgowa przysługuje: uczniom i studentom do 25. roku życia, emerytom, rencistom, inwalidom oraz osobom niepełnoprawnym wraz z opiekunamioraz osobom legitymującym się Kartą Dużej Rodziny, Kartą EURO oraz osobom upoważnionym przez dyrektora Muzeum.
 4. Wstęp bezpłatny przysługuje: osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, lub tytułem Zasłużony dla Kultury Narodowej; ponadto: pracownikom muzeów krajowych i zagranicznych, członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), a także nauczycielom pełniącym funkcję opiekuna grupy, dzieciom do lat 6 zwiedzających pod opieką dorosłych.
 5. Osoby uprawnione do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum mogą być proszone o okazanie upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych biletów wstępu do Muzeum.
 6. Korzystanie z zasobów biblioteki Muzeum w Chojnicach - w czytelni muzealnejw Baszcie Szewskiej /ul. Podmurna 11/ możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu  z opiekunem zbiorów.

 § 4

 Zasady zwiedzania ekspozycji muzealnych

 1. Troska o zabytkowe obiekty Muzeum oraz udostępniane w Muzeum zbiory spoczywa również na zwiedzających, dlatego ważne jest by przebywający na terenie Muzeum ściśle przestrzegali określonych niżej zasad porządkowych.
 2. Zwiedzający obowiązani są do pozostawiania w recepcji okryć wierzchnich, toreb, plecaków, parasoli, napojów.
 3. Niedopuszczalne jest dotykanie eksponatów, elementów wystroju, siadanie na meblach.
 4. Podczas zwiedzania Muzeum istnieje możliwość fotografowania oraz filmowania obiektów muzealnych, będących własnością muzeum. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji. Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła i statywów. Wykorzystywanie fotografii i filmów w celach upowszechnieniowych, wykraczających poza prywatny użytek może spowodować skutki prawne.
 5. W czasie zwiedzania uprasza się o wyłączanie telefonów komórkowych.
 6. W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie wolno spożywać żywności oraz napojów, żuć gumy, palić tytoniu oraz używać ognia.
 7. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.
 8. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jak również osoby zakłócające spokój i porządek oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu, pozbawione zostaną prawa do zwiedzania bez zwrotu kosztów wstępu.
 9. Wykupienie biletu wstępu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§ 5

 Szczególne zasady obowiązujące podczas stanu epidemii

W sytuacji wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w trosce o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników oraz kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia i konserwacji zbiorów na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza następujące szczególne zasady i regulacje:

 1. Zwiedzanie w grupach maksymalnie 5 osobowych będzie możliwe dla rodzin, a w przypadku osób ze sobą nie spokrewnionych z zapewnieniem 2 m odległości od siebie oraz przy przeliczeniu 12 m2 powierzchni galerii na osobę.
 2. Obowiązek stosowania przez wszystkie osoby  wchodzące do Muzeum płynu dezynfekującego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania rękawiczek ochronnych.
 3. Obowiązek stosowania przez Zwiedzających osłon ust i nosa tylko za pomocą maseczki.
 4. Obowiązek zachowywania przez Zwiedzających wymaganej odległości minimum dwóch metrów od innych osób.
 5. Ograniczenie maksymalnej ilości Zwiedzających mogących równocześnie przebywać w salach ekspozycji stałych /wystawach czasowych/, przy założeniu 12 m2 powierzchni na jedną osobę, gdzie dane dotyczące każdego obiektu  będą podawane do wiadomości Zwiedzających.
 6. Dostosowanie godzin otwarcia Muzeum dla Zwiedzających w celu zapewnienia jak największego dystansu przestrzennego oraz organizacji obowiązkowych przerw technicznych w trakcie otwarcia Muzeum dla przeprowadzenia dodatkowych dezynfekcji sal ekspozycyjnych oraz przestrzeni ogólnodostępnych. Dane dotyczące godzin otwarcia każdego obiektu  będą podawane do wiadomości Zwiedzających.
 7. Planowanie tras zwiedzania w ruchu jednokierunkowym.
 8. Preferowanie zwiedzania indywidualnego, zwiedzanie grupowe dopuszczalne w grupach maksymalnie pięcioosobowych, z zachowaniem wymaganego odstępu (p.1).
 9. Zawieszenie do odwołania lekcji i warsztatów muzealnych, odczytów, wernisaży, konferencji koncertów, z wyjątkiem możliwości zwiedzania z przewodnikiem w przestrzeni miejskiej w grupach maksymalnie do 10 osób, z zachowaniem zasad bezpiecznej odległości (p.1).
 10. Wstrzymanie udostępniania wszelkich pomocy edukacyjnych wielokrotnego użytku.
 11. Organizacja szatni w formie samoobsługowej z nadzorem pracownika Muzeum.
 12. Wprowadzenie oraz zniesienie regulacji wyszczególnionych w § 5 następuje zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.