MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

80 lat Muzeum w Chojnicach

P R O G R A M   U R O C Z Y S T O Ś C I
26 października 2012

Sala Rady Powiatu Chojnickiego

10.00 Konferencja:Muzeumwprzestrzenilokalnej.Zachowanie dziedzictwa a wyzwania współczesności - poświęcona debacie nad dziejami i funkcją muzeum w Chojnicach jako instytucji o szczególnej misji ochrony dziedzictwa kulturowego miasta i regionu.


12.00 UroczystenadanieMuzeumHistoryczno-Etnograficznemu
w Chojnicach imienia jego założyciela Juliana Rydzkowskiego (1891- 1978).


12.30 Wykład: Relikty rozwiązań architektonicznych ujawnione podczas prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzach Bramy Człuchowskiej - dr Marek Kołyszko, Michał Oleksy,UMK Toruń. Podsumowanie zrealizowanegozadania inwestycyjnego: Renowacja konserwatorska ścian irobotybudowlanewXIV-wiecznejBramieCzłuchowskiej wChojnicach(program:Dziedzictwokulturowe,priorytet1-Ochronazabytków2011,2012),współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Powiat Chojnicki. 

Brama Człuchowska

14.00 Uroczyste otwarcie Bramy Człuchowskiej po remoncie połączone z wernisażem nowych ekspozycji muzealnych:
Otwarcie sali kominkowej z recepcją na I piętrze.
Charzykowy - kolebka polskiego żeglarstwa śródlądowego. 90 lat Chojnickiego Klubu Żeglarskiego.
Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II Rzeczypospolitej.
Nonmulta,sedmultum.Nabytkiikonserwacjazbiorów MuzeumHistoryczno-EtnograficznegowChojnicach 2002 – 2012.


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości
do 22.10.2012, tel. 52 297 23 19,
e-mail: muzeum@chojnicemuzeum.pl

 

 

 

8 0   L A T   M U Z E U M   W   C H O J N I C A C H   
26 października 2012

KONFERENCJA MUZEALNA
Muzeum w przestrzeni lokalnej. Zachowanie dziedzictwa
a wyzwania współczesności.
Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Walenta

Program konferencji

1. Zbioryarcheologicznechojnickiegomuzeum.Potencjał iperspektywydrhab.KrzysztofWalentaInstytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego


2. Muzea w procesie przemianTeresaLasowa –dyrektor Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich


3. Problematyka konserwatorsko-restauratorska wybranych obrazów z Muzeum
w Chojnicach– prof. dr hab. Dariusz Markowski,ZakładKonserwacjiiRestauracjiSztuki Nowoczesnej UMK Toruń


4. Współpraca Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach – dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK, dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis – Zakład Konserwacji Skóry i Papieru UMK Toruń


5. Znaczenie działań edukacyjnych w nowoczesnym muzealnictwie i ich wartość w procesie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych – w kontekście przykładowych programów edukacyjnych realizowanych w muzeach, w tym w muzeum w Chojnicach – Maria Magdalena Gessek – UMK Toruń, kustosz Muzeum Okręgowego w Toruniu.


6. Działania muzealne jako forma komunikacji ze społeczeństwem – wybrane zagadnienia
z l. 1992-2006 – dr Janina Cherek


7. Otwarcie drzwi muzeum – strategia rozwoju – Barbara Zagórska – dyrektor Muzeum
H-E w ChojnicachOrganizacja konferencji w ramach projektu Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach
dotowanego przez Urząd Miejski w Chojnicach 

 

 

 

 

W Y S T A W Y   W   B R A M I E   C Z Ł U C H O W S K I E J :
od26 października 2012 

 

Non multa, sed multum.
Nabytki i konserwacja zbiorów w Muzeum Historyczno-Etnograficznym
w Chojnicach 2002-2012.

Ideąwystawyjestzaakcentowaniepodstawowejmisjimuzeum, tj.gromadzeniaiochronyzabytków,poprzezpokazwybranych nowychmuzealiówzewszystkichdziedzinreprezentowanych w chojnickim muzeum, otrzymanych w darze, zakupionych bądź pozyskanych w depozyt, oraz obiektów zakonserwowanych w ostatnim dziesięcioleciu. Wystawę dedykujemy wszystkim naszym Darczyńcom, dzięki którym wzbogaciła się kolekcja muzealna. Opiekę konserwatorską nad zbiorami muzeum w Chojnicach mogło przyjąć jako priorytet w swej działalności dzięki Towarzystwu Przyjaciół Muzeum,ofiarności jego członków iSponsorów, dotacjom Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Powiatu Chojnickiego.Charzykowy – kolebka polskiego żeglarstwa śródlądowego.
90 lat Chojnickiego Klubu Żeglarskiego.

Wystawa prezentuje bogate tradycje pierwszego wPolsceklubużeglarstwaśródlądowego,ludzi uprawiających z pasją żeglarstwo tradycyjne i lodoweorazichosiągnięcia.Matakżeukazać,jak z małej wioski rybackiej, poprzez niewielkie letnisko, Charzykowy stały się ważnym centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych
z nowoczesnym,śródlądowymportemjachtowym.Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II Rzeczypospolitej.

Na wystawie zaprezentowanych zostało przeszło dwieście obiektów z okresu od XIV w. do schyłku II Rzeczypospolitej. Do najstarszych należy skarb monet krzyżackich z XIV-XV wieku. Niezmiernie ważny jest fakt, iż część prezentowanych zabytków związana jest z konkretnymi osobami, które mieszkały
w Chojnicach na przestrzeni wieków. Jednym z ciekawszych jest, wcześniej nie eksponowana, pochodząca z połowy XVIII wieku kołatka, która znajdowała się niegdyś na domu piekarza Johana Fryderyka Felscha. Na ekspozycji pokazano również militaria,szeregprzedmiotówobrazującychdziejechojnickiego samorządu, rzemiosła czy organizacji społecznych.