MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

data zamieszczenia: 13.07.2012

Zamówienia publiczne » data zamieszczenia: 13.07.2012

Chojnice: Roboty budowlane i instalacyjne w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach, III etap prac przy zabytku.

Numer ogłoszenia: 247980 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach , ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 397 23 19, faks 052 397 23 19.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatchojnice.pl zakładka przetargi i konkursy, Przetargi - Jednostki Organizacyjne, Muzeum

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane i instalacyjne w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach, III etap prac przy zabytku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane i instalacyjne w Bramie Człuchowskiej w Chojnicach w następującym zakresie.: 1. Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu. 2. Wymiana parkietu na dwóch kondygnacjach Bramy - 3 i 5: 2.1. Rozbiórka istniejących, zniszczonych dwóch podłóg - demontaż starego parkietu 2.2. Zakup i montaż parkietu dębowego z cyklinowaniem, listwowaniem i lakierowaniem. 3. Remont łazienki: 3.1. Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i glazury 3.2. Zakup i montaż nowych urządzeń sanitarnych, okładzin ścian i glazury na podłodze. 4. Zakup i montaż dodatkowych punktów świetlnych, prace malarskie 5. Wykonanie i montaż szyldu instytucji z podświetleniem. B. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dokumentacji projektowej: 1. Roboty budowlane i instalatorskie - dot. Bramy Człuchowskiej - III etap 1.1. Projekt budowlany 1.2. Projekt wykonawczy 1.3. Projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (do wglądu w siedzibie zamawiającego) 1.4. Projekt szyldu z logo muzeum 1.5. STWiOR 1.6. Przedmiar 1.7. Kosztorys nakładczy Dokumentacja projektowa dotycząca robót budowlanych i instalatorskich znajduje się w siedzibie Muzeum Historyczno-Etnograficznego, nr tel. 52-397-23-19 oraz na stronie internetowej www.bip.powiatchojnice.pl (zakładka przetargi i konkursy, Przetargi - Jednostki Organizacyjne, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach). Do realizacji systemu włamania i napadu wymaga się posiadania certyfikatu ukończenia kursu dot. Zabezpieczeń technicznych w muzeum organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Uwaga: O ile w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp. )oznacza to, że wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków , kiedy zachowa średni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez zamawiającego. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w Siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej wykonawca na etapie składania oferty w przetargu zobowiązany jest do wskazania tych elementów, wobec których przyjął rozwiązania równoważne. Zastosowane rozwiązania równoważne wraz z danymi pozwalającymi je określić należy dołączyć do oferty. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacja projektową. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.31.22.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Przepisy nie nakładają obowiązku


III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Wykonawcy składający ofertę winni wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na pracach w obiekcie wpisanym do Rejestru zabytków.


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału technicznego


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


1. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która spełnia warunki określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 roku, w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia, która posiada zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne, gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, która posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - druk (OFERTA) -wg załącznika nr 1 do Siwz, 2) Szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z wymogami określonymi w dziale XVII. 3) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 7 do Siwz. 4) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 6 do Siwz 5) Zobowiązanie o współpracy w załącznika nr 8 do siwz 6) Parafowany wzór umowy - wg załącznika nr 9 do Siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.powiatchojnice.pl (zakładka przetargi i konkursy, Przetargi-Jednostki Organizacyjne, Muzeum
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach ul. Podmurna 15 89-600 Chojnice fax. 52 397 23 19 mail: muzeum@chojnicemuzeum.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2012 godzina 09:00, miejsce: sekretariat muzeum Baszta Wronia ul. Podmurna 15 89-600 Chojnice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZamieszczono w BZP w dniu 12.07.2012r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto …..