MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

data zamieszczenia: 14.03.2012

Zamówienia publiczne » data zamieszczenia: 14.03.2012

Chojnice: Renowacja konserwatorska wewnętrznych ścian i roboty budowlane w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej
w Chojnicach, II etap prac przy zabytku.
Numer ogłoszenia: 78800 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach , ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 397 23 19, faks 052 397 23 19.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatchojnice.pl zakładka przetargi i konkursy, Przetargi - Jednostki Organizacyjne, Muzeum
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja konserwatorska wewnętrznych ścian i roboty budowlane w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach, II etap prac przy zabytku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane i konserwatorskie w Bramie Człuchowskiej w Chojnicach w następującym zakresie.: 1.Restauracja konserwatorska wewnętrznych ścian ceglanych powyżej parteru w całym budynku Bramy Człuchowskiej - II etap - kontynuacja prac: naprawa pęknięć muru, usunięcie wtórnych przemurowań, uszkodzonych spoin, oczyszczenie i odsolenie całej powierzchni murów, wzmocnienie rozluźnionej struktury cegieł, sklamrowanie spękań, uzupełnienie ubytków w cegle. 2. Remont klatki schodowej. 2.1.Rozbiórka części istniejącej ścianki działowej dzielącej trakty schodów 2.2 Rozbiórka istniejących okładzin schodów z lastryka, krat i balustrad. 2.3 Zakup i montaż nowych okładzin schodów z granitu i balustrad. 2.4 Montaż osłon ze szkła - szyba laminowana o grubości 2x10 mm +4 x folia- wysokość szyby 2,9 m mocowana do posadzki sufitu. 3.Restauracja konserwatorska ścian szachulcowych i wejścia do pom. gospodarczego w przejeździe pod Bramą. 3.1 Ułożenie warstwy termoizolacji stropu przejazdu i pom. gospodarczego. 3.2. Podwieszenie drewnianych belek stropowych w przejeździe od Bramą. B. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dokumentacji projektowej: 1. Roboty budowlane i konserwatorskie - dot. Bramy Człuchowskiej - II etap 1.1. Projekt budowlany 1.2. Program prac konserwatorskich 1.3. Projekt wykonawczy 1.4. STWiOR 1.5. Przedmiar 1.6. Kosztorys nakładczy Dokumentacja projektowa dotycząca robót budowlanych i konserwatorskich znajduje się w siedzibie Muzeum Historyczno-Etnograficznego, nr tel. 52-397-23-19 oraz na stronie internetowej www.bip.powiatchojnice.pl (zakładka przetargi i konkursy, Przetargi - Jednostki Organizacyjne, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach). Uwaga: O ile w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp. )oznacza to, że wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków , kiedy zachowa średni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez zamawiającego. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w Siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej wykonawca na etapie składania oferty w przetargu zobowiązany jest do wskazania tych elementów, wobec których przyjął rozwiązania równoważne. Zastosowane rozwiązania równoważne wraz z danymi pozwalającymi je określić należy dołączyć do oferty. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacja projektową. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. C. Kod wg CPV: 45 45 0000 - 6 Roboty budowlane 45 40 0000 - 1, 45453000-7,.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Przepisy nie nakładają obowiązku.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy składający ofertę winni wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegajacą na konserwacji lub restauracji zabytku wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie potencjału technicznego.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która spełnia warunki określone w § 22 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku, w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, które stanowią: ust.: 1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych: 1) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub 2) w specjalności w zakresie konserwacji zabytków - oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić osoba, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie - oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, która posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

•    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 1)Wypełniony formularz ofertowy - druk OFERTA -wg załącznika nr 1 do Siwz, 2)Szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany zgodnie z wymogami określonymi w dziale XVII. 3)Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 7 do Siwz. 4)Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 6 do Siwz 5)Zobowiązanie o współpracy w załącznika nr 8 do siwz 6)Parafowany wzór umowy - wg załącznika nr 9 do Siwz.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.powiatchojnice.pl zakładka przetargi i konkursy, Przetargi - Jednostki Organizacyjne, Muzeum
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach ul. Podmurna 15 89-600 Chojnice Nr fax-u 52-397-23-19 E-mail. muzeum@chojnicemuzeum.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Muzeum Baszta Wronia ul. Podmurna 15 89-600 Chojnice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Zamieszczono w BZP w dniu 14.03.2012 r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń + strona internetowa.
Zdjęto …..

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chojnice, dnia 21 marca 2012 r.


AG 260.1.2.2012
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.


Chojnice: Renowacja konserwatorska wewnętrznych ścian i roboty budowlane w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach, II etap prac przy zabytku.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./, dalej pzp do zamawiającego w dniu 14.03.2012 r. zostały wniesione pytania:


Pytanie 1. W projekcie wykonawczym (poz.1 pkt 9.4 i 9.3.) projektuje się skucie wszystkich tynków i rozbiórkę ścianek działowych parteru. W przedmiarze prac i w kosztorysie w/w prace zostały pominięte.
Czy Oferent w wycenie ryczałtowej ma uwzględnić zawarte w projekcie prace związane ze skuciem wszystkich tynków klatki schodowej i rozebranie ścianek działowych parteru?


Odpowiedź 1. Wymienione prace  nie wchodzą w zakres prac objętych przetargiem.

Pytanie 2. Przy sporządzaniu przedmiaru prac i kosztorysu inwestorskiego pominięto wykazane w projekcie wykonawczym prace związane z konserwacją lica ceglanego wewnętrznego:
- Pkt. 3: miejscowe doczyszczenie trudnousuwalnych nawarstwień zaprawy metodą strumieniowo-ścierną za pomocą mikropiaskarek lub przy użyciu Glaspurmel Remmers o uziemieniu 0.04-0,09 mm
- Pkt. 5:  ewentualne usunięcie niektórych wtórnych przemurowań…
- Pkt. 7:  przeprowadzenie szczegółowej dezynfekcji całej powierzchni murów
- Pkt. 8:  wzmocnienie i ewentualne podklejenie rozluźnionych struktur cegły…
- Pkt.13: zabezpieczenie cegły hydrofilnym środkiem wzmacniającym
W/w prace wymienione są również w Programie Prac Konserwatorskich.
- odsolenie powierzchni murów.
Czy prace konserwatorskie przy renowacji lica wewnętrznego cegły zostaną wykonane w ograniczonym zakresie?


Odpowiedź 2. W kosztorysie ofertowym prace konserwatorskie wewnętrznych ścian ceglanych powinny być uwzględnione w pełnym zakresie, zgodnie z Programem prac konserwatorskich.

Pytanie 3. W opisie technicznym do Projektu Wykonawczego Projektant określił zakres prac do wykonania przy wymianie okładziny na klatkach schodowych. Dolna część klatki schodowej ma być wyłożona granitem, natomiast powyżej parteru okładziną dębową lub sosnową barwioną na kolor dębu. W kosztorysie i przedmiarze okładzinę dębową pominięto. Przedmiar, kosztorys i projekty nie są jednoznaczne.
Czy Wykonawca ma kalkulować cenę ryczałtową prac przy wymianie okładziny stopni zgodnie z projektem, czy zgodnie z kosztorysem?


Odpowiedź 3.  Klatka schodowa w całości ma być wyłożona granitem. Cena ryczałtowa powinna być zgodna z kosztorysem.

Pytanie 4. Dołączone do materiałów przetargowych rysunki na wykonanie balustrady klatki schodowej zmieniają założenia projektu wykonawczego (opis techniczny str.7 pkt.9.8 i rys. nr 12)
Czy Oferent może traktować załączone rysunki dodatkowe dotyczące balustrady klatki schodowej jako zmianę projektu?


Odpowiedź 4. Tak. Rysunki stanowią projekt zamienny.

Pytanie 5. W przedmiarze prac nie ujęto renowacji muru pruskiego w przejeździe pod bramą.
Czy te prace wchodzą w zakres prac objętych przetargiem?


Odpowiedź 5. Prace objęte przetargiem obejmują wyłącznie renowację elementów drewnianych.

Pytanie 6. Czy Oferent może przyjąć, że prace wykazane w projekcie (stolarka okienna, drzwiowa, fundamenty, fasady itp.), a nie ujęte w przedmiarze prac nie wchodzą w zakres przetargu?


Odpowiedź 6. Tak.


Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępniona jest ona na stronie internetowej:  

www.bip.powiatchojnice.pl/przetargi,konkursy i ogłoszenia/przetargi-jednostki organizacyjne

oraz  www.chojnicemuzeum.pl/zamówienia publiczne;

zostanie także dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń + strona internetowa
Zdjęto ….

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chojnice, dnia 23 marca 2012 r.


AG 260.1.2.2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.


Chojnice: Renowacja konserwatorska wewnętrznych ścian i roboty budowlane w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach, II etap prac przy zabytku.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./, dalej pzp do zamawiającego w dniu 23.03.2012 r. zostały wniesione pytania:


Pytanie 1. W projekcie budowlanym w pkt. 9.1 mowa jest o wzmocnieniu podłoża ław fundamentowych metodą wgłębnego mieszania hybrydowego gruntu na mokro natomiast w projekcie wykonawczym w pkt. 9.1 mowa jest o podchwyceniu fundamentów metodą strumieniową.  Żadna z tych metod nie ma swojego odzwierciedlenia w przedmiarze i kosztorysie nakładczym.


Odpowiedź 1. Roboty te nie są objęte przetargiem.


Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępniona jest ona na stronie internetowej:

www.bip.powiatchojnice.pl/przetargi,konkursy i ogłoszenia/przetargi-jednostki organizacyjne

oraz  www.chojnicemuzeum.pl/ zamówienia publiczne;

zostanie także dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.Wywieszono na tablicy ogłoszeń + strona internetowa
Zdjęto ….

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chojnice, dnia 26 marca 2012 r.AG 260.1.2.2012
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.


Chojnice: Renowacja konserwatorska wewnętrznych ścian i roboty budowlane w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach, II etap prac przy zabytku.


Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./, dalej pzp do zamawiającego w dniu 26.03.2012 r. zostało wniesione pytanie:


Pytanie 1. Prosi się o wyjaśnienie następującej kwestii: w odpowiedziach na pytania oferentów z dnia 21.03.2012 r. , w odpowiedzi nr 2, Zamawiający oświadczył, że prace konserwatorskie wewnętrznych ścian ceglanych powinny być uwzględnione w pełnym zakresie, zgodnie z programem prac konserwatorskich. Jednocześnie Zamawiający załącza do SIWS przedmiar robót i kosztorys nakładczy, które nie uwzględniają wszystkich przewidzianych tym programem prac oraz wymaga załączenia do oferty szczegółowego kosztorysu wraz z przedmiarem (pkt. XVII ppkt. 9 SIWS). W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania do przedmiaru (a co za tym idzie- kosztorysu ofertowego) pozycji w nim nie ujętych , a których wykonanie jest niezbędne dla należytej i pełnej realizacji zadania zgodnie z założeniami projektowymi i programem prac konserwatorskich.


Odpowiedź 1. Tak, zamawiający dopuszcza dopisanie do przedmiaru pozycji w nim nie ujętych, gwarantujących należyte wykonanie zadania.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępniona jest ona na stronie internetowej:

www.bip.powiatchojnice.pl/przetargi,konkursy i ogłoszenia/przetargi-jednostki organizacyjne

oraz  www.chojnicemuzeum.pl/ zamówienia publiczne;

zostanie także dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.Wywieszono na tablicy ogłoszeń + strona internetowa
Zdjęto ….

img_z2.jpg

img_z1.jpg

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78800-2012 z dnia 2012-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane i konserwatorskie w Bramie Człuchowskiej w Chojnicach w następującym zakresie.: 1.Restauracja konserwatorska wewnętrznych ścian ceglanych powyżej parteru w...
Termin składania ofert: 2012-03-29


Chojnice: Renowacja konserwatorska wewnętrznych ścian i roboty budowlane w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach, II etap prac przy zabytku.
Numer ogłoszenia: 161930 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązko

we.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78800 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 397 23 19, faks 052 397 23 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja konserwatorska wewnętrznych ścian i roboty budowlane w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach, II etap prac przy zabytku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane i konserwatorskie w Bramie Człuchowskiej w Chojnicach w następującym zakresie.: 1.Restauracja konserwatorska wewnętrznych ścian ceglanych powyżej parteru w całym budynku Bramy Człuchowskiej - II etap - kontynuacja prac: naprawa pęknięć muru, usunięcie wtórnych przemurowań, uszkodzonych spoin, oczyszczenie i odsolenie całej powierzchni murów, wzmocnienie rozluźnionej struktury cegieł, sklamrowanie spękań, uzupełnienie ubytków w cegle. 2. Remont klatki schodowej. 2.1.Rozbiórka części istniejącej ścianki działowej dzielącej trakty schodów 2.2 Rozbiórka istniejących okładzin schodów z lastryka, krat i balustrad. 2.3 Zakup i montaż nowych okładzin schodów z granitu i balustrad. 2.4 Montaż osłon ze szkła - szyba laminowana o grubości 2x10 mm +4 x folia- wysokość szyby 2,9 m mocowana do posadzki sufitu. 3.Restauracja konserwatorska ścian szachulcowych i wejścia do pom. gospodarczego w przejeździe pod Bramą. 3.1 Ułożenie warstwy termoizolacji stropu przejazdu i pom. gospodarczego. 3.2. Podwieszenie drewnianych belek stropowych w przejeździe od Bramą. B. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dokumentacji projektowej: 1. Roboty budowlane i konserwatorskie - dot. Bramy Człuchowskiej - II etap 1.1. Projekt budowlany 1.2. Program prac konserwatorskich 1.3. Projekt wykonawczy 1.4. STWiOR 1.5. Przedmiar 1.6. Kosztorys nakładczy Dokumentacja projektowa dotycząca robót budowlanych i konserwatorskich znajduje się w siedzibie Muzeum Historyczno-Etnograficznego, nr tel. 52-397-23-19 oraz na stronie internetowej www.bip.powiatchojnice.pl (zakładka przetargi i konkursy, Przetargi - Jednostki Organizacyjne, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach). Uwaga: O ile w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykon

awca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp. )oznacza to, że wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków , kiedy zachowa średni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez zamawiającego. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w Siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego do rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej wykonawca na etapie składania oferty w przetargu zobowiązany jest do wskazania tych elementów, wobec których przyjął rozwiązania równoważne. Zastosowane rozwiązania równoważne wraz z danymi pozwalającymi je określić

należy dołączyć do oferty. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacja projektową. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. C. Kod wg CPV: 45 45 0000 - 6 Roboty budowlane 45 40 0000 - 1, 45453000-7,..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie będzie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe Kaparis Dariusz Rząska, ul. Ceynowy 13a, 89-604 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 427012,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 368382,59
 • Oferta z najniższą ceną: 248783,94 / Oferta z najwyższą ceną: 503535,99
 • Waluta: PLN.

 

Zamieszczono w BZP w dniu 18.05.2012 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń + strona internetowa.

Zdjęto …..

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 26948-2012 z dnia 2012-01-27 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Chojnice
1.Przedmiotem zamówienia jest Usługa dystrybucji świadczona przez Operatora Systemu Dystrybucji obejmująca a) dystrybucję energii elektrycznej, b) utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, c) utrzymywanie...


Chojnice: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach
Numer ogłoszenia: 162270 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26948 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 397 23 19, faks 052 397 23 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Usługa dystrybucji świadczona przez Operatora Systemu Dystrybucji obejmująca a) dystrybucję energii elektrycznej, b) utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, c) utrzymywanie parametrów jakościowych energii elektrycznej CZ.I Szacowana ilość pobieranej energii rocznie - 0,6 MWh L.p.1 Obiekt lokalizacja: katłownia Bramy Człuchowskiej, Chojnice ul. Szewska 8, 89-600 Chojnice Numer ewidencyjny: 300620024 Wnioskowane parametry:moc umowna: 4,00 grupa taryfowa:C11 Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy w strefach [MWh]: Strefa I 0,60 Strefa II 0,00 Strefa III 0,00 Razem: 0,60 CZ.II Szacowana ilość pobieranej energii rocznie - 2,81 MWh L.p.2 Obiekt lokalizacja: Muzeum, Chojnice ul. Podmurna 13, 89-600 Chojnice Numer ewidencyjny: 300620025 Wnioskowane parametry:moc umowna: 14,00 grupa taryfowa:C11 Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy w strefach [MWh]: Strefa I 2,81 Strefa II 0,00 Strefa III 0,00 Razem: 2,81 CZ.III Szacowana ilość pobieranej energii rocznie - 51,36 MWh L.p.3 Obiekt lokalizacja: Muzeum, Chojnice ul. Podmurna 3, 89-600 Chojnice Numer ewidencyjny: 300620033 Wnioskowane parametry:moc umowna: 27,00 grupa taryfowa:C12b Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy w strefach [MWh]: Strefa I 39,78 Strefa II 11,58 Strefa III 0,00 Razem:51,36 CZ.VI Szacowana ilość pobieranej energii rocznie - 18,19 MWh L.p.4 Obiekt lokalizacja: Muzeum - biblioteka, Chojnice ul. Podmurna 11, 89-600 Chojnice Numer ewidencyjny: 300620073 Wnioskowane parametry:moc umowna: 15,00 grupa taryfowa:C12b Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy w strefach [MWh]: Strefa I 1,90 Strefa II 16,29 Strefa III 0,00 Razem: 18,19 CZ.V Szacowana ilość pobieranej energii rocznie - 18,31 MWh L.p.1 Obiekt lokalizacja: Baszta Wronia, Chojnice ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice Numer ewidencyjny: 300620074 Wnioskowane parametry:moc umowna: 17,00 grupa taryfowa:C12b Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy w strefach [MWh]: Strefa I 8,03 Strefa II 10,28 Strefa III 0,00 Razem: 18,31 CZ.VI Szacowana ilość pobieranej energii rocznie - 0,34 MWh L.p.6 Obiekt lokalizacja: Muzeum Etnograficzne, Odry 89-651 Gotelp Numer ewidencyjny: 377640229 Wnioskowane parametry:moc umowna: 11,00 grupa taryfowa:C11 Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy w strefach [MWh]: Strefa I 0,34 Strefa II 0,00 Strefa III 0,00 Razem: 0,34 CZ.VII Szacowana ilość pobieranej energii rocznie - 0,01 MWh L.p.7 Obiekt lokalizacja: Muzeum, Chojnice ul. Drzymały 5, 89-600 Chojnice Numer ewidencyjny: 300460101 Wnioskowane parametry:moc umowna: 4,00 grupa taryfowa:C11 Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy w strefach [MWh]: Strefa I 0,01 Strefa II 0,00 Strefa III 0,00 Razem: 0,01 CZ.VIII Szacowana ilość pobieranej energii rocznie - 7,18 MWh L.p.8 Obiekt lokalizacja: Muzeum, Chojnice ul. Drzymały 5 , 89-600 Chojnice Numer ewidencyjny: 300460102 Wnioskowane parametry:moc umowna: 11,00 grupa taryfowa:C12b Szacunkowe zużycie w okresie trwania umowy w strefach [MWh]: Strefa I 0,34 Strefa II 6,84 Strefa III 0,00 Razem: 7,18..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Sprzedaży Usług Dystrybucji Chojnice Biuro Obsługi Klienta, ul. 14 lutego 15, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64048,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64048,48
 • Oferta z najniższą ceną: 64048,48 / Oferta z najwyższą ceną: 64048,48
 • Waluta: PLN.
 • ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki gdy dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

 

Zamieszczono w BZP w dniu 18.05.2012r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń + strona internetowa.

Zdjęto …..