MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE im.JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Spotkania muzealne
(11kB)

Kaszubska regionalna sztuka ludowa jest jednym z priorytetów działalności muzeum. Opiera się ona na stałych kontaktach z twórcami ludowymi, wzajemnej wymianie informacji o rozwoju twórczości, udziałach w wystawach, konkursach, publikacjach. Przykładem takich muzealnych spotkań były odwiedziny u Józefa Chełmowskiego w Brusach –Jagliach.

Józef Chełmowski zmarł
6 lipca 2013 r.
Odszedł wielki twórca kaszubski, który swoją twórczością obudził bogactwo duchowe kultury ludowej Kaszub.

Wydawnictwa
(11kB)

Katalog wystawy pt. Ostoja Lniscy. Pomiędzy akademią a sztuką ludową. Rodzinny dwugłos o sztuce, prezentuje jej treści, zachęcając do zapoznania się z ciekawą, nietypową koncepcją jej scenariusza. Przygotowany i wydany wspólnie przez Muzeum H – E w Chojnicach i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie...

data zamieszczenia: 17.10.2012

Zamówienia publiczne » data zamieszczenia: 17.10.2012

Chojnice: Roboty budowlano-instalatorskie w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach III etap prac przy zabytku - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia:403160 - 2012; data zamieszczenia:17.10.2012

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel.052 397 23 19, faks052 397 23 19.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlano-instalatorskie w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach III etap prac przy zabytku - roboty dodatkowe.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki drewniane na powierzchni80 m². 2. Naprawa pęknięć w murach z cegły gotyckiej na długości15,5 m. 3. Wykonanie belek dębowych - 5 kpl..

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.43.21.14-6.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:05.09.2012.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U KAPARIS Dariusz Rząska, ul. Ceynowy13 a, 89-604 Chojnice, ul. Ceynowy13 a, 89-604 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

Cena wybranej oferty: 20000,00

 

Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20000,00

 

Waluta: PLN.

 

ZAŁĄCZNIK I

 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 

1. Podstawa prawna

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych.

 

2. Uzasadnienia wyboru trybu

 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a)z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b)wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiot zamówienia dodatkowego nie jest objęty zakresem zamówienia podstawowego (w przeciwnym przypadku nie zachodziłaby potrzeba udzielania zamówienia dodatkowego), powinien być jednak niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, a także wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienia dodatkowe są udzielane na rzecz tego samego wykonawcy, któremu zamawiający udzielił wcześniej zamówienia podstawowego. Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i jest udzielane w trakcie realizacji zamówienia podstawowego. Po zerwaniu istniejącego parkietu okazało się, że podłoże /szlichta cementowa / jest spękana i odspojona od stropu. Wobec powyższego należy zerwać to podłoże t wylać masę samopoziomującą o krótkim okresie wiązania. Po zerwaniu parkietu odkryto ciąg zniszczonych cegieł, które należy bezwzględnie wymienić. Nierówne, istniejące stropy spowodowały konieczność montażu dodatkowych belek drewnianych pod ścianki szklane na posadzce i suficie. Robót dodatkowych nie można było wcześniej przewidzieć, a ich realizacja warunkuje właściwe wykonanie obiektu. Wartość zamówień dodatkowych nie może przekraczać 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Wartość zamówień dodatkowych należy obliczać od jego wartości określonej w umowie. Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego powinna być następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, przy uwzględnieniu zobiektywizowanej kategorii należytej staranności. a/ Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 7.08.2012 b/ Zamówienie dodatkowe stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego - wartość zamówienia podstawowego do którego odnosi się współczynnik 50 % to kwota, na jaką zawarta została umowa o udzielenie zam. publicznego.- wartość zam. podstawowego /umowy/ 66 315,74 zł netto. c/ Wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia dodatkowego została obliczona na 16 260,16 zł /netto / wg kosztorysów.