13.01.2022
Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach nagrodzone Pomorską Nagroda Muzealną!

Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach nagrodzone Pomorską Nagroda Muzealną!

Z przyjemnością informujemy, że Muzeum w Chojnicach zostało nagrodzone Pomorską Nagroda Muzealną. Nagroda stanowi wyróżnienie najważniejszych i najlepszych przedsięwzięć i projektów muzealnych – wystaw, projektów badawczych, publikacji muzealnych programów edukacyjnych – realizowanych na terenie województwa pomorskiego. Jest coroczną nagrodą przyznawaną od 2015 r. z inicjatywy Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Muzeum w Chojnicach otrzymało nagrodę za zrealizowany w 2020 r. muzealny projekt pt.: Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1918 – 1939, którego celem było zbadanie rozwoju regionalizmu pomorskiego w dwudziestoleciu międzywojennym pod kątem odkrycia i szerszego poznania  ikonografii Kaszubów i Kaszub w profesjonalnej sztuce polskiej tego okresu. Projekt współtworzyła ekspozycja czasowa poprzedzona ogólnopolską kwerendą badawczą w kolekcjach muzealnych i prywatnych oraz albumowy katalog wystawy. Przewodnią ideą projektu było szersze spojrzenie w jakiej mierze regionalizm obecny w kulturze polskiej u początków XX w. „dotknął” kultury regionu Kaszub, jakimi drogami rozwijało się  zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Kaszubów różnych środowisk jednoczącego się państwa polskiego u progu odzyskania niepodległości. Ekspozycja stanowiła zaproszenie do odkrywczej wędrówki po Kaszubach śladami cenionych polskich artystów tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym, wydobywając z niepamięci autentyczny wizerunek Kaszub i etos Kaszubów w ich odrębności kulturowej, tworząc swego rodzaju zbiorowy portret artystyczny, w oparciu o liczne, choć bardzo rozproszone, przykłady malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii tego czasu.