RODO

Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są przez Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J, Rydzkowskiego w Chojnicach zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Muzeum dysponuje, że:

 1. Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach - siedziba: 89-600 Chojnice, ul. Podmurna 15 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszły wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami:
  • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
  • przepisami prawa gospodarczego.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z Muzeum. W wymagających tego przypadkach Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

  Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Muzeum,
  • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach, w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach wymienionych w pkt. 2 niniejszej „Klauzuli informacyjnej”.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Historyczno – Etnograficznym w Chojnicach umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
 8. Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 9. Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: e-mail: mateusz@epomerania.pl